Faktoring Sözlüğü

Acente Faktoringi: Faktoring şirketinin temlik aldığı alacakların tahsilatını başka şirkete devrettiği faktoring şeklidir. Alıcılara ödemelerini bu firmaya yapması gerektiği bildirilir.

Alacak: Müşterinin sattığı malın veya verdiği hizmetin bedelidir.

Alacak Bildirim Formu: Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belgedir.

Azami Faktoring Hacmi: Temlik alınacak fatura tutarlarının azami toplamıdır.

Bildirimli Faktoring: Müşteri firmanın vadeli satışından doğan alacaklarını faktöre/devrettiğini alıcılarına bildirdiği faktoring şeklidir. Müşteri tarafından alıcıya temlik bildirimi yazılı olarak yapılır ve alıcının teyit yazısı temin edilir. Düzenlenen her faturanın üzerine bir temlik notu yapıştırılır.

Bildirimsiz Faktoring: Satıcı Firmanın vadeli satışından doğan alacaklarını faktöre devrettiğini alıcılarına bildirmediği, alıcılara gönderilen faturalarda temlik notunun bulunmadığı, tahsilatları satıcı firmanın yaptığı, faktoring şirketinin sadece garanti ve finansman hizmeti verdiği faktoring şeklidir.

Borçlu: Müşteriden mal veya hizmet satın alarak bedelini ödemesi gereken gerçek veya tüzel kişilerdir.

Borçlu İşlem Hacmi: Müşterinin her borçlusu için temlik alınabilecek azami fatura tutarıdır.

Faktör: Faktoring sözleşmesi ile müşterinin alacaklarını devir ve temlik alan faktoring şirketidir.

Faktoring Komisyonu: Faktörün her bir fatura üzerinden aldığı komisyondur.

Faktoring Sözleşmesi: Müşteri ve faktör arasında imzalanan ve faktoring işlemlerinin şartlarını ve hukuki çerçevesini belirleyen sözleşmedir.

Faktoring Ücreti: Ön ödeme üzerinden, aylık olarak tahakkuk eden faiz tutarıdır.

Fatura İskontosu: Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarının faktöre ödenmesi konusunda alıcılara hiçbir ihbar yapılmaksızın alacakların yalnız satıcı firma tarafından takip ve tahsil edildiği faktoring şeklidir. Faktoring şirketi sadece finansman hizmeti verir.

Garanti Limiti: Her bir borçlu için faktör tarafından tanınan azami garanti tutarıdır.

İhracat Faktörü: Müşterisinin ihracatına doğrudan veya karşı ülkedeki muhabirini kullanarak hizmet veren faktördür.

İthalat Faktörü: Yabancı ülkedeki muhabir faktör için kendi ülkesindeki borçlulardan tahsilat yapan faktördür.

Kullanımdaki Fonlar: Satıcıya ön ödemesi yapılmış ancak halen tahsil edilmemiş faturalar ile ilgili tutarlar, faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve diğer masrafların toplamıdır.

Limit Onay Bildirimi: Faktör tarafından borçlu bazında tahsis edilen garanti limitinin müşteriye bildirimidir.

Muhabir Faktör: İki faktörlü sistemde karşı ülkedeki faktördür.

Müşteri: Faktörün hizmetini kullanan satıcıdır.

Ortalama Vade: Faktöre temlik edilen faturaların/alacakların ortalama tahsilat süresidir.

Ön Ödeme: Temlik alınan fatura tutarı üzerinden müşteriye yapılan peşin ödemedir.

Reklamasyon: Mal ve hizmette çıkabilecek ticari ve hukuki ayıplar, itirazlar, ihtilaflar, fiziki kusurlardır.

Rüculu Faktoring (kabil-i rücu): Faktörün alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şeklidir. Sadece finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Faktoring şirketine temlik edilen alacakların alıcı tarafından ödenmemesi durumunda faktör, satıcı firmaya rücu eder ve yaptığı ön ödemeyi kendisinden talep eder.

Rücusuz Faktoring (gayrı kabil-i rücu): Faktörün alacağın ödenmeme riskini belirlenen limit dahilinde tamamen üstlendiği faktoring şeklidir. Vadeli alacakların alıcı tarafından ödeme güçlüğü nedeni ile ödenmemesi durumunda faktör satıcı firmaya rücu ederek yaptığı ön ödemeyi geri talep edemediği gibi faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve banka masrafları düşüldükten sonra satıcı firmanın hala alacağı varsa bakiye ödeme yapar. Satıcı firmanın finansman hizmetinden yararlanmak istememesi halinde garanti kapsamındaki fatura bedelinin tamamı, faktoring komisyonu ve banka masrafları düşülerek vadeden itibaren 90. günde satıcı firmaya ödenir.

Satıcı Bilgi Formu: Müşterinin mal veya hizmet satışlarının tutar ve koşullarını belirten belgedir.

Temlik Pulu: Faktöre temlik edilen faturaların üzerine yapıştırılan temliğin yapıldığını teyit eden ve ödeme yerini belirten nottur.

Toptan (bulk) Faktoring: Satıcı firmanın çok miktarda küçük çaplı müşterisine yapmış olduğu satışlarından doğan bütün alacaklarını faktöre devrederek alıcıların faktöre ödeme yapmaları doğrultusunda yönlendirildikleri faktoring şeklidir. Bu yöntemde alacakların tahsilatı ve bu alacaklara finansman sağlanması faktör tarafından belirli dönemlerde yapılır.

Vade (maturity) Faktoringi: Faktörün satıcı firmanın ilgili alıcı firmalara olan satış vadeleri üzerine belirli sayıda gün eklemek sureti ile kendisine temlik edilen alacakların tahsilini beklemeden satıcı firmaya gayri kabili rücu olarak ve faktoring ücreti uygulamadan ödeme yaptığı faktoring şeklidir. Garanti ve tahsilat amacı ile yapılır.